Adventistenes tro og lære:

Syvendedagsadventistene har Bibelen som sin eneste trosbekjennelse, og mener at Skriften framholder en del fundamentale læresetninger. Disse læresetningene, slik de er gjengitt i det følgende, uttrykker SDAs forståelse av Bibelens lære. Endringer av de følgende punktene kan skje ved en hovedforsamling i Generalkonferensen når Den hellige ånd leder menigheten til en mer fullstendig forståelse av bibelsk sannhet, eller man finner at Guds ords lære rent språklig kan uttrykkes på en bedre måte.

  1. Guds lov

De store prinsippene i Guds lov er uttrykt i de ti bud og kom til syne i Kristi liv. De uttrykker Guds kjærlighet og vilje og forteller hvordan vi skal leve og behandle hverandre. De gjelder for alle mennesker til alle tider. Budene danner grunnlaget for Guds pakt med sitt folk og er hans målestokk i dommen. Gjennom Den hellige ånds påvirkning påpeker budene synd og får oss til å føle behovet for en frelser. Vi får frelsen helt og fullt ved nåde og ikke på grunn av gjerninger, og dens frukt viser seg i lydighet mot budene. Denne lydigheten utvikler kristen karakter og gir en følelse av velvære. Den er tegn på vår kjærlighet til Herren og vår omsorg for våre medmennesker. Troens lydighet er et uttrykk for Kristi kraft til å forandre vårt liv, og slik styrker den det kristne vitnesbyrd..

(2 Mosebok 20:1-17; 5 Mosebok 28:1-14; Salmene 19:6-13; 40:8-9; Matteus 5:17-20; 22:36-40; Johannes 14:15; 15:7-10; Romerne 8:3-4; Efeserne 2:8-10; Hebreerne 8:8-10; 1 Johannes 2:3; 5:3; Åpenbaringen 12:17; 14:12.).

.

Inn for å tilbe – ut for å tjene